logo gmina Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Informacja z XLVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XLVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 30 listopada 2022 r. podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XLVIII/344/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
2. Uchwała Nr XLVIII/345/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
3. Uchwała Nr XLVIII/346/2022 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.
4. Uchwała Nr XLVIII/347/2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2023.
5. Uchwała Nr XLVIII/348/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w  Gminie Suchożebry, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
6. Uchwała Nr XLVIII/349/2022 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry.
7. Uchwała Nr XLVIII/350/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
8. Uchwała Nr XLVIII/351/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry na rzecz obecnego najemcy.
9. Uchwała Nr XLVIII/352/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 362/9 obręb Suchożebry.
10. Uchwała Nr XLVIII/353/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla”.
11. Uchwała Nr XLVIII/354/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
12. Uchwała Nr XLVIII/355/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
13. Uchwała Nr XLVIII/356/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM