Kategorie
Aktualności

Informacja z XXXIX sesji Rady Gminy Suchożebry

Na XXXIX Sesji Rady Gminy Suchożebry w dniu 24 marca 2022 r. podjęto następujące uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXIX/288/2022 w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2022 rok.
  2. Uchwała Nr XXXIX/289/2022 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.
  3. Uchwała Nr XXXIX/290/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2022 roku.
  4. Uchwała Nr XXXIX/291/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
  5. Uchwała Nr XXXIX/292/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/2022 Rady Gminy Suchożebry, z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Suchożebry.
  6. Uchwała Nr XXXIX/293/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/283/2022 Rady Gminy Suchożebry, z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenie form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  7. Uchwała Nr XXXIX/294/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  8. Uchwała Nr XXXIX/295/2022 w wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Liquid System Sp. z.o.o. na działce o numerze ewidencyjnym 472/4 obręb Krześlin.
  9. Uchwała Nr XXXIX/296/2022 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028.
  10. Uchwała Nr XXXIX/296/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM