Kategorie
Aktualności

Informacje w związku z występowaniem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków

WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM PRZYPADKÓW WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, iż opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768), które weszło w życie 7 maja 2022 r.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich gospodarstw utrzymujących drób i nakazuje:

a) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,

d) przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka
w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

e) karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,

g) powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły
w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu,

h) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych:

1) zwiększonej śmiertelności;

2) spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych, takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł lub niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki.

           Posiadacz drobiu niezwłocznie zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu
u drobiu powyższych objawów klinicznych.

            Dodatkowo, gdy w gospodarstwie utrzymuje się więcej niż 350 sztuk drobiu, średniorocznie obowiązkowe jest posiadanie planu bioasekuracji obejmującego co najmniej:

a) ustanowienie “czystych” i “brudnych” stref dla osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,

b) ustanowienie rozwiązań dotyczących sposobu wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych oraz sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w chowie i hodowli drobiu,

c) procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu
i wyposażenia oraz higieny osób wykonujących czynności związane z utrzymywaniem drobiu,

d) procedury w zakresie zwalczania szkodników,

e) ustanowienie rozwiązań mających na celu rozdzielenie poszczególnych stad drobiu utrzymywanych w tym gospodarstwie oraz uniknięcie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu utrzymywanego drobiu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego.

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM