logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie LI sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) informuję, iż obrady LI sesja Rady Gminy Suchożebry odbędą się w dniu 21 lutego 2023 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

    Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2022 roku:
  a) Komisji Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
  b) Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
  c) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
 8. Przedstawienie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Suchożebry na 2023 rok:
  a) Komisji Budżetu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
  b) Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego.
 9. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  b) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  c) przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2023 rok,
  d) przekształcenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krynicy w Przedszkole w Krynicy oraz powstania Zespołu Oświatowego w Krynicy,
  e) ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach utworzonym przez Gminę Suchożebry oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
  f) wyznaczenia przedstawicieli do Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe,
  g) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Suchożebry,
  h) wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu obiektu Wielofunkcyjnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w miejscowości Nakory,
  i) w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  j) zmian w budżecie gminy Suchożebry na rok 2023,
  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 10. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad LI sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Bogdan Wysocki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM