logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie LIV sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) informuję, iż obrady LIV sesji Rady Gminy Suchożebry odbędą się w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołów z LII i LIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) odmowy wygaszenia mandatu radnego,
  b)rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Suchożebry,
  c) pozostawienia petycji bez rozpatrzenia,
  d) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek – na działce o numerze ewidencyjnym 66 obręb Wola Suchożebrska,
  g) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  h) powszechnego udostępnienia obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Suchożebrska,
  i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  j) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.,
  k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 7. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Bogdan Wysocki

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM