logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie LIX sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) informuję, iż obrady LIX sesji Rady Gminy Suchożebry odbędą się w dniu 26 października 2023 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami:
  a) informacje w sprawie wydanych zarządzeń.
 5.  Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2022 rok.
 7. Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika Sądu Okręgowego w Siedlcach, na kadencję 2024-2027.
 8. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2024-2027,
  b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia opłaty podwyższonej,
  c) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 9. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Uroczystość wręczenia tytułu „Zasłużony dla Gminy Suchożebry” Pani Elżbiecie Żelazowskiej.
 11. Zamknięcie obrad LIX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                              Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Bogdan Wysocki

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM