Kategorie
Aktualności

Zwołanie XL sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) informuję, że XL sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem: „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

                                                                          Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji z dnia 15 lutego 2022 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kownaciska na okres dłuższy niż 3 lata,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3940W Krześlin – Nakory – Patrykozy na odcinku od końca m. Krześlinek w kierunku m. Brzozów”,
  d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na ul. Podlaskiej w m. Podnieśno”,
  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  f) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie XL Sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

               Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

             /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM