Kategorie
Aktualności

Zwołanie XLII sesji Rady Gminy Suchożebry

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym      (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) informuję, że XLII sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r.  o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do Protokołu z XLI sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacje Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Raport o Stanie Gminy Suchożebry za 2021 r.:
  a) prezentacja Raportu o stanie Gminy Suchożebry za 2021 r.,
  b) debata nad Raportem o stanie Gminy Suchożebry za 2021 r.
 7. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry wotum zaufania.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Suchożebry sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2021 r.
 10. Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Suchożebry oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry.
 12. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Suchożebry.
 13. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Suchożebry absolutorium z wykonania budżetu Gminy Suchożebry za 2021 rok.
 14. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.,
  b) wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach,
  c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchożebry na rok szkolny 2022/2023,
  d) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Domtel Telecom Dariusz Dombek – na działkach o numerach ewidencyjnych 841/3, 326, 817, 819/12 obręb Kownaciska,
  e) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry,
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  g) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 15. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

 

            Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

                    /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM