logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie XLIX sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) informuję, że XLIX sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych lub w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023,
  c) ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  d) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2023,
  e) uchwała uchylająca uchwałę nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Suchożebry nieruchomości gruntowej – działki o nr ewidencyjnym 138/1 obręb Sosna-Kicki, Gmina Suchożebry,
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2027,
  g) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023 – 2027.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023:
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2023 r.,
  b) odczytanie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
  c) odczytanie opinii pozostałych komisji Rady Gminy,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 10. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie XLIX sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

                                                                                         Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

                                                                                                                /-/ Paweł Krakowski

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM