Kategorie
Aktualności

Zwołanie XXXIX sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) informuję, że XXXIX sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem: „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.                                                                                                                                                                                                                                                          Porządek obrad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Sprawozdanie nowo wybranego Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2021 r.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy w 2021 r.:
  a) Komisja Budżetu Infrastruktury i Ochrony Środowiska,
  b) Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego,
  c) Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
 10. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suchożebry na 2022 rok,
  b) wyznaczenia przedstawicieli do komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe,
  c) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2022 roku,
  d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023,
  e) zmiany Uchwały Nr XXXVIII/280/2022 Rady Gminy Suchożebry, z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Suchożebry,
  f) zmiany uchwały Nr XXXVIII/283/2022 Rady Gminy Suchożebry, z dnia 24 lutego 2022 r., w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krynica,
  h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Liquid System Sp. z.o.o. na działce o numerze ewidencyjnym 472/4 obręb Krześlin,
  i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  j) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
 11. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Paweł Krakowski

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM