Kategorie
Aktualności

Zwołanie XXXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Zwołanie XXXVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

24 lutego 2022 r.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym     (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) informuję, że XXXVIII sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na stronie Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem „Transmisja Obrad Rady Gminy i jej Komisji”.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Suchożebry,
  b) ustanowienia zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Suchożebry,
  c) powołania komisji doraźnej do opracowania regulaminu wynajmu i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchożebry,
  d) rozpatrzenia petycji z dnia 23 grudnia 2021 r. „Apel do Młodych Polaków w sprawie szczepień przeciw COVID-19”,
  e) ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Liquid Systems Sp. z o.o. na działkach o numerach ewidencyjnych 497, 453 i 204 obręb Kownaciska,
  g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  h) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 r.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Andrzej Osiński

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM