grafika dziecko laptop
Kategorie
Aktualności

Ważna informacja ws. komputerów dla dzieci byłych pracowników PGR

W związku ze zmianą wytycznych przez Centrum Projektów Cyfrowa Polska dotyczących  konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” oraz przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie w  ramach konkursu oraz, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie złożonych przez Państwa oświadczeń o dokumenty potwierdzenie pokrewieństwo ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR.

PROSIMY O DOSTARCZENIE:

  1. Dokumentów potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków), z której wynika pokrewieństwo w linii prostej np.:

– akt urodzenia

– akt małżeństwa,

– akt zgonu,

– stare dowody osobiste,

– inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.

  1. Dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnym PGR np:

– świadectwo pracy,

– umowa o pracę,

– zaświadczenie z KOWR,

– zaświadczenie z ZUS,

– inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.

  1. Zaświadczenia wydanego przez szkołę, że dziecko wskazane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny, zawierające informację o miejscu zamieszkania dziecka oraz nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. (2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy.

Zwracamy się również z prośbą o uzupełnienie dodatkowego oświadczenia. Dokument ten jest niezbędny do weryfikacji udziału w programach realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zapewniało wsparcie na otrzymanie lub dofinansowanie sprzętu komputerowego. Gmina występując z wnioskiem o weryfikację beneficjenta do ARiMR otrzyma potwierdzenie, czy spełnione jest kryterium „nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku tj. (2020 i 2021) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy”.

UWAGA! Zgodnie z przekazanymi nowymi zaleceniami, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Niedostarczenie ww. dokumentów i/lub brak potwierdzenia danych zawartych w oświadczeniu w oparciu o rejestry publiczne stanowiące zasób własny Gminy lub innych podmiotów publicznych, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia dla ucznia.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Suchożebrach w nieprzekraczalnym terminie do 28-02-2022 r. do godziny 13:00 (pokój nr 13).

Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego zostanie dokonany przez Gminę Suchożebry.

Informujemy, że zgodnie ze zmianami w dokumentacji konkursowej Grantu PPGR uległa obniżeniu do kwoty  2 500 PLN wartość maksymalnej stawki za jednostkę komputera stacjonarną lub laptopa.

Dodatkowo informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosków (4 szt.)  o dofinansowanie zakupu laptopów przez osoby, które do tej pory nie zgłosiły się do „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”  a spełniają warunki udziału.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny: 25 631 4515 wew. 41.

Oświadczenie_uzupełniajace

Zaświadczenie_ze_szkoły_wzór

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM