logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie LX sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. ) informuję, iż obrady LX sesji Rady Gminy Suchożebry odbędą się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Zgłaszanie uwag do Protokołu z LIX sesji Rady Gminy Suchożebry.
 4. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami:
  a) informacje w sprawie wydanych zarządzeń.
 5. Informacje bieżące Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  b) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
  c) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  d) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2024,
  e) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Suchożebry na lata 2023-2030,
  f) zmiany Uchwały Nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  g) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2024,
  h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku,
  i) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku,
  j) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2023 r.,
  k) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2023-2027.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad LX sesji Rady Gminy Suchożebry.

 

                                                                                                                             Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

 /-/ Bogdan Wysocki

 

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM