logo Urzędu Gminy Suchożebry
Kategorie
Aktualności

Zwołanie XLVIII sesji Rady Gminy Suchożebry

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) informuję, że XLVIII sesja Rady Gminy Suchożebry odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Suchożebrach.

Zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji, która zwyczajowo prowadzona jest on-line na kanale Urzędu www.suchozebry.pl pod banerem : „Transmisja Obrad Sesji Rady Gminy i jej Komisji”.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do Protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Suchożebry.
 5. Informacja Wójta Gminy Suchożebry na temat realizacji zadań między sesjami.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 7. Głosowanie uchwał w sprawie:
  a) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach,
  b) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2023,
  c) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w  Gminie Suchożebry, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców,
  d) wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry,
  e) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu,
  f) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Suchożebry na rzecz obecnego najemcy,
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 362/9 obręb Suchożebry,
  h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3615W do m. Hołubla”,
  i) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2023,
  j) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku,
  k) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku,
  l) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchożebry na lata 2022-2028,
  m) zmian w budżecie Gminy Suchożebry na 2022 rok.
 8. Interpelacje, sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

 

                                                                                         Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Suchożebry

                                                                                                                /-/ Paweł Krakowski

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM