plakat informacyjny o projekcie

„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry”

Gmina Suchożebry realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Suchożebry” obejmującą:

– Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozów;

– Modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Krynica.

Przedsięwzięcie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wysokość dofinasowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Realizowana przez Gminę Suchożebry operacja na celu – poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Brzozów poprzez rozbudowę infrastruktury komunalnej oraz zwiększenie  bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Suchożebry poprzez modernizację stacji uzdatniania wody.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 2 330 342,95 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 205 525,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w IV kwartale 2022r.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Brzozów oraz Gminy Suchożebry.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM