Projekt pt. „Dajmy dzieciom szansę”

image001.gif [541x87]

Gmina Suchożebry realizuje w okresie od 02.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Szkole Podstawowej w Krynicy, Szkole Podstawowej w Krześlinie i Szkole Podstawowej w Suchożebrach, projekt pt. „Dajmy dzieciom szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest zminimalizowanie trudności uczniów w uczeniu się oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, i stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy występujące w szkołach z terenu Gminy Suchożebry.

W projekcie przewidziano 2 zadania:

1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół

2. Zajęcia dodatkowe realizowane w trzech szkołach z terenu Gminy Suchożebry.

 

W ramach zadania 1 do szkół podstawowych zostaną zakupione następujące zestawy pomocy: do zajęć z trudnościami w czytaniu i pisaniu, do zajęć logopedycznych, do zajęć z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, do zajęć psychoedukacyjnych, do zajęć rozwijających uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, do gimnastyki korekcyjnej oraz laptopy z oprogramowaniem edukacyjnym.

 

W ramach zadania 2 przewidziano następujące zajęcia: logopedyczne, psychoedukacyjne, gimnastyki korekcyjnej, rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji , dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Używamy plików Cookies.
Jak wykorzystujemy Cookies    Informacje o cookies
ROZUMIEM